Verksamhetens målsättningar

Nylands Minneslots har förbundit sig med det riksomfattande Minneslots-nätverket att ge informativt stöd och verka för den minnessjuka människan och dess närstående, så att de kan verka som myndiga medlemmar i sin verksamhetsomgivning och att de har möjlighet att påverka.

Minneslots-nätverkets delområden är klientarbete, frivilligverksamhet samt att påverka och skapa nätverk.

Nylands Minneslots verksamhets delmål

  1. Minnessjuka människor och deras anhöriga har möjlighet till ett aktivt liv. 80 % av deltagarna upplever känsla av kamratstöd, delaktighet och att verksamheten förstärkt känsla av välbefinnande.
  2. Minneshandledningen når inom verksamhetsområdet 2000 personer årligen, som får stöd och handledning enligt sitt behov. 
  3. Inom verksamhetsområdet får 3000 minnesfamiljer och andra invånare aktuell information om minnessjukdomar, förmåner och rättigheter. Förståelsen för minnessjukdomar, oroväckande minnesförändringar och hjärnhälsa ökar hos invånarna inom området.
  4. Med hjälp av erfarenhetsexperter blir 1000 invånares attityder minnesvänligare. Erfarenhetsexperternas delaktighet stöds.
  5. Kunskap om minnessjukas och deras anhörigas vardag ökar hos 40 samarbetsparter. Områdets minnesarbete, organisations- och frivilligverksamhet utvecklas för att bättre motsvara minnesfamiljens behov. Nylands Minneslots är välkänt inom verksamhetsområdet och kunderna styrs vid rätt tidpunkt till Minneslots-verksamheten.
  6. Frivilligas kunskap av att bemöta minnessjuka förstärks och de möjliggör verksamhet för minnesfamiljer. Andra organisationers frivilligas kunskap om att bemöta minnessjuka ökar med hjälp av utbildningar.
  7. Frivilligverksamheten erbjuder möjligheter för deltagande för 80 aktiva frivilliga. Minneslotsens frivilligas kunskap om minnessjukdomar och bemötande utvecklas med hjälp av utbildning och verksamhet. Meningsfull verksamhet ger känsla av välbefinnande till den frivilliga.

I grunden för Nylands Minneslots verksamhet finns Minnesförbundets strategi.