Föreningarna

Esbo och Grankulla Minnesförening rf administrerar Nylands Minneslots. Samarbetspartners med samarbetsavtal är Vantaan Muistiyhdistys ry, Äldreomsorgen i Ekenäs rf, Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf, Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry, Lohjan seudun Muistiyhdistys ry och Hyvinkään seudun Muistiyhdistys ry. Föreningarna är Minnesförbundets medlemsföreningar och en del av ett minnesföreningsnätverk som omfattar hela landet.

Minnesföreningarnas uppgift

Minnesförbundets medlemsföreningar som bildar ett föreningsnätverk övervakar att rättigheterna för de minnessjuka och närstående förverkligas. Medlemsföreningarna betjänar personer med minnessjukdom, deras närstående och även andra som är intresserade av saken samt yrkesmänniskor vid behov.

Esbo och Grankulla Minnesförening rf / Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry

Esbo och Grankulla Minnesförening administrerar Nylands Minneslots, vilket betyder att den ansvarar över verksamheten på hela verksamhetsområdet och är som ansvarig arbetsgivare. Föreningen har beslutanderätt och ansvar gällande Nylands Minneslots ärenden. Föreningen fungerar genom Nylands Minneslots verksamhet i samarbete med fyra lokala Minnesföreningar.

Esbo och Grankulla Minnesförenings uppgift är att förmedla information om minnessjukdomar, vården av dem samt informera om tillgänglig service. Till uppgifterna hör också att utveckla servicen för minnessjuka och närstående och att övervaka att deras rättigheter förverkligas. Minnesföreningen fyller ut kommunens service med tex gruppverksamhet, sakkunnig-stöd, uppehåll och skolning av nätverk.

Föreningen ordnar två lagstadgade möten per år för medlemmarna. På hösten väljs en styrelse som sköter föreningens angelägenheter (ordförande och 5-8 styrelsemedlemmar).

Läs mera

Ledningsgruppen

Nylands Minneslots ledningsgrupp består av representanter från samarbetsstyrelserna. Ledningsgruppen träffas regelbundet och övervakar verksamhetens målsättningar och jämlikhet mellan områdena.

Läs mera