Toiminnan tavoitteet

Uudenmaan Muistiluotsi on sitoutunut valtakunnallisen Muistiluotsi - verkoston mukaisesti antamaan muistisairaalle ja hänen perheelleen tiedollista tukea ja toimimaan sen puolesta, että muistisairas ihminen ja hänen läheisensä voivat toimia täysivaltaisena jäsenenä toimintaympäristössään ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Muistiluotsi-ohjelman sisältöalueet ovat asiakastyö, vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttaminen ja verkottuminen.

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan osatavoitteet

  • Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä syrjäytyminen ja yksinäisyys vähenevät. He saavat mahdollisuuden omannäköisen elämän jatkamiseen ja osallisuuteen. Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä elämänhallinta vahvistuu. Muistijärjestön rooli osana sosiaalisen tuen kokonaisuutta vahvistuu
  • Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kotona asumisen tuki lisääntyy alueella tiedollisen ja vertaistuen kautta. 
  • Alueen vapaaehtoistoiminta vahvistuu. Muiden toimijoiden vapaaehtoisten tieto muistisairaan ihmisen kohtaamisesta lisääntyy. Asiakkaiden tukena toimivien, muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja UML:n toimintaan perehtyneiden vapaaehtoisten ja asiakkaille suunnatun toiminnan määrä kasvavat. 
  • Muistijärjestötyön ja Muistiluotsien tunnettuus lisääntyy hyödyntäen asiakkaiden kokemusasiantuntijuutta vaikuttamistyön tueksi. Muistisairaan ihmisen ääni tulee kuuluviin. 
  • Tietoisuus muistisairauksista, varhaisen diagnosoinnin tärkeydestä, hoidosta, kuntoutuksesta ja muistisairaan ihmisen kohtaamisesta lisääntyy. Muistisairaan ihmisen oikeudet toteutuvat alueella paremmin. Tietoisuuden lisääntymisen myötä muistisairaan on helpompi toimia täysivaltaisena jäsenenä toimintaympäristössään. 
  • UML:n verkostot ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa lisäävät tietoisuutta muistisairauksista sekä muistijärjestötyön näkyvyyttä ja luovat yhteistyömahdollisuuksia. Verkostot tukevat toimintaa ja toiminnan markkinointia ydinkohderyhmälle. 

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan taustalla on Muistiliiton strategia.